Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 392/TLĐ
V/v thực hiện Ch thị s 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

 

Kính gửi:

- Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố;
- Các Công đoàn ngành TW;
- Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;
- Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn.

Ngày 10/01/2019, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành TW, công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn và các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, thực hiện một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, có phân công, giao trách nhiệm rõ ràng để thực hiện; ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện. Gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến bảo vệ người tố cáo, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Gửi kèm văn bản phô tô Chỉ thị số 27 của Bộ Chính trị).

2. Thường xuyên phản ánh kết quả, khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị về Tổng Liên đoàn (qua Ủy ban kiểm tra). Định kỳ hàng năm, Tổng Liên đoàn sẽ tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị tại một số liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành và đơn vị trực thuộc.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực ĐCT TLĐ;
- Lưu: VT, UBKT TLĐ.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Trần Thanh Hải