Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3916/TXNK-CST
V/v thủ tục hải quan và chính sách thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương Mại Hà Lan Anh.
(số 7 đường 1, khu ph 4, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 02-2019/CV/HLA ngày 9/04/2019 của Công ty TNHH Thương Mại Hà Lan Anh đề nghị hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục hải quan và chính sách thuế khi xuất khẩu rượu, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Hải quan thì: Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật”. Theo đó, trường hợp Công ty TNHH TM XNK Hà Lan Anh nhập khẩu rượu về Việt Nam để xuất khẩu thì Công ty phải làm thủ tục hải quan để nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa.

Thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ và quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 25/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về chính sách thuế: Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12 và các văn bản hướng dẫn các Luật này, đối chiếu với lô hàng Công ty nhập khẩu, xuất khẩu để áp dụng chính sách thuế cho phù hợp. Trường hợp vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế XNK thông báo để Công ty TNHH Thương Mại Hà Lan Anh biết/.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Phương (3).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng