Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam)
(Đ/c: Lô P1, KCn Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số công văn số 1904001/GKCV-CV ngày 22/4/2019 của Công ty TNHH Goshu Kohsan (Việt Nam) về vướng mắc thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng kaiuh “Bùn hạt kỵ khí vi sinh” để áp dụng công nghệ xử lý nước thải trong các ngành công nghiệp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về mã số hàng hóa:

Do Công ty chưa cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định nên cơ quan hải quan chưa có đủ căn cứ để xác định mã số hàng hóa. Để xác định trước mã số hàng hóa, Công ty cần gửi đầy đủ hồ sơ theo quy định khoản 1 Điều 7 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 (được sửa đổi tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018).

2. Về chính sách mặt hàng:

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với quy định tại các văn bản pháp luật dưới đây để nghiên cứu, tham khảo:

- Luật Bảo vệ môi trường;

- Luật Quản lý ngoại thương;

- Luật Hải quan;

- Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

- Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

- Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan.

- Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuê xuất khẩu, thuê nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

- Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu:

Trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến thực hiện thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân