Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3913/BTC-QLCS
V/v xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch Covid 19.

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi:

- Đồng chí Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Công thương, Công an, Quốc phòng;
- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tình hình thực tế những ngày qua cho thấy hiện tượng buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng khẩu trang y tế đang diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng (bao gồm cả cơ quan thuộc trung ương quản lý và cơ quan thuộc địa phương quản lý) có Quyết định tịch thu tang vật theo quy định của pháp luật với số lượng lớn.

Căn cứ Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; để kịp thời giải quyết, đáp ứng nhu cầu cấp bách về khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị đồng chí chỉ đạo việc xử lý tang vật là khẩu trang y tế đã có quyết định tịch thu của cơ quan thuộc trung ương quản lý như sau:

1. Các Bộ: Quốc phòng, Công an và Công thương có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế, do cơ quan thuộc trung ương quản lý ra Quyết định tịch thu - thuộc thẩm quyền quyết định phê duyệt của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương; đồng thời, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ đặt tại địa phương (là cơ quan của người ra quyết định tịch thu tang vật) thực hiện:

- Báo cáo Bộ chủ quản và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nơi tịch thu tang vật) về số lượng khẩu trang đã tịch thu ngay sau khi ban hành Quyết định tịch thu tang vật là khẩu trang y tế.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương lập phương án xử lý và thực hiện phương án xử lý theo phương án xử lý đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định phê duyệt.

- Báo cáo kết quả xử lý đã thực hiện về Bộ chủ quản theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

- Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện việc đánh giá chất lượng, mức độ bảo đảm an toàn đối với khẩu trang y tế đã tịch thu để sử dụng phòng chống dịch Covid-19.

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan lập phương án xử lý tang vật là khẩu trang đã tịch thu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. Phương án phê duyệt cần tách biệt rõ:

+ Đối với khẩu trang bảo đảm sử dụng an toàn để sử dụng phòng chống dịch Covid-19 thì giao cho cơ quan chuyên ngành y tế (bao gồm cả cơ quan y tế thuộc trung ương quản lý đặt tại địa bàn địa phương) tiếp nhận để sử dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

+ Đối với khẩu trang không đủ điều kiện sử dụng an toàn để sử dụng phòng, chống dịch Covid-19 thì giao cho cơ quan của người ra quyết định tịch thu tang vật thực hiện xử lý theo một trong các hình thức còn lại quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ.

- Ban hành Quyết định phê duyệt phương án xử lý tang vật tịch thu là khẩu trang y tế đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương (sau khi Bộ, cơ quan trung ương có ý kiến) và thẩm quyền của Bộ Tài chính.

3. Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan y tế thuộc phạm vi quản lý, chủ động phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận khẩu trang để sử dụng phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

4. Việc tổ chức xử lý thực hiện theo quy định tại Điều 20 Nghị định 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018 của Chính phủ và Thông tư số 57/2018/TT-BTC ngày 05/7/2018 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đề nghị Đồng chí quan tâm, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính (quản lý ngành);
- Các Vụ: PC, HCSN, NSNN;
- Cục KHTC;
- TCHQ;
- Lưu: VT, QLCS.

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng