Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1417/BYT-TB-CT
V/v rà soát các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch trên địa bàn.

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh, trong thời gian qua, nhiều đơn vị đã tham gia đầu tư sản xuất trang thiết bị y tế, nhất là khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch.

Căn cứ quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP , các Sở Y tế được phân cấp quản lý trên địa bàn và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố: đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D; tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A (trong đó có khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch).

Để tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế, Bộ Y tế trân trọng đề nghị Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Y tế và các đơn vị chức năng triển khai gấp các nội dung sau:

1. Rà soát, kiểm tra các đơn vị sản xuất trang thiết bị y tế trên địa bàn (kể cả các đơn vị trong khu công nghệ cao, khu chế xuất) và hướng dẫn việc công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế; đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D; tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A và các quy định khác tại Nghị định nêu trên.

2. Rà soát, thống kê các đơn vị sản xuất khẩu trang y tế, bộ trang phục phòng chống dịch trên địa bàn theo mẫu sau (file excel, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14):

TT

Tên đơn vị sản xuất

Địa chỉ trụ sở và sản xut

Tỉnh/ Thành phố

Số phiếu công bố đ điều kiện sn xuất (số, ngày, tình trạng)

Số phiếu công b tiêu chun áp dụng loại A (số, ngày, tình trạng)

Tiêu chun sản phm

Năng lực sản xuất (chiếc/ ngày)

Người đứng đầu hoặc người chịu trách nhiệm ca đơn vị (điện thoại, email)

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3. Tăng cường thanh kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế vi phạm, đặc biệt là sản xuất khẩu trang y tế và bộ trang phục phòng chống dịch (sản xuất hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, sản xuất khẩu trang y tế, bộ quần áo phòng chống dịch nhưng không thực hiện công bố, hoạt động xuất lậu khẩu trang y tế, găm hàng tăng giá bất hợp lý, thu gom khẩu trang đã qua sử dụng để tái chế...).

4. Báo cáo xin gửi về Bộ Y tế trước 16h00 ngày 24/3/2020.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTTg Vũ Đức Đam - Bí thư BCSĐ BYT (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Thanh tra Bộ, Vụ TTTĐKT, VP Bộ (để ph/h);
- Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường