Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3861/VPCP-PL
V/v thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về xây dựng Báo cáo định hướng Chương trình xây dựng pháp luật

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Về đề nghị của Đảng đoàn Quốc hội tại Kế hoạch số 2293-KH/ĐĐQH ngày 28 tháng 5 năm 2021 về xây dựng Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao các bộ, cơ quan ngang bộ: Xây dựng Báo cáo về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV theo phạm vi, lĩnh vực phụ trách, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp trước ngày 30 tháng 6 năm 2021. Báo cáo cần nêu rõ các nội dung trong văn kiện, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 cần được cụ thể hóa và những yêu cầu của thực tiễn đòi hỏi phải xây dựng, ban hành luật, pháp lệnh, nghị quyết để điều chỉnh; dự kiến các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết sẽ được xây dựng, ban hành thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ;

2. Giao Bộ Tư pháp chủ trì tổng hợp, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng Chính phủ về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XV, gửi Ban cán sự Đảng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2021 để gửi Đảng đoàn Quốc hội trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ biết, chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTg Chính phủ;
- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: QHĐP, TH;
- Lưu: VT, PL(2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy