Hệ thống pháp luật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3837/BNN-KTHT
V/v tăng cường kiểm tra, xóa bỏ diện tích tái trồng cây chứa chất ma túy niên vụ 2011-2012

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ phân công về xóa bỏ, thay thế cây chứa chất ma túy; căn cứ thời vụ gieo trồng của cây chứa chất ma túy, nhất là cây thuốc phiện, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Hiện nay đang là thời vụ gieo trồng cây thuốc phiện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương cần tăng cường phối hợp với các ngành: Công an, Bộ đội biên phòng tổ chức triển khai, phát hiện và xóa bỏ diện tích tái trồng cây chứa chất ma túy trên địa bàn niên vụ 2011-2012.

2. Tổng hợp kết quả thực hiện năm 2011, báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn phòng thường trực Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm ma túy Bộ Công an trước ngày 20/01/2012. Nội dung, biểu mẫu báo cáo thực hiện theo quy định tại Công văn số 106/KTHT-PTNT ngày 02/3/2010 của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chế độ báo cáo thống kê nhiệm vụ xóa bỏ, thay thế cây có chứa chất ma túy theo Quyết định số 127/2009/QĐ-TTg ngày 26/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

(Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ theo địa chỉ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: ông Phạm Viết Chấn, Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, điện thoại: 01672774398, email: monhtx@gmail.com; pvchanptnt@gmail.com)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch UBQG;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Bộ Công an;
- VPTT phòng chống ma túy;
- Chi cục PTNT các tỉnh, TP;
- Cục KTHT;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3837/BNN-KTHT về tăng cường kiểm tra, xóa bỏ diện tích tái trồng cây chứa chất ma túy niên vụ 2011-2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • Số hiệu: 3837/BNN-KTHT
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/12/2011
  • Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/12/2011
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản