Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/BNN-KTHT
V/v tăng cường công tác chỉ đạo xóa bỏ cây có chứa chất ma túy năm 2017

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Văn phòng Thường trực phòng chống ma túy Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xóa bỏ cây có chứa chất ma túy thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy, đã khống chế việc tái trồng ở các địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm dần diện tích trồng cây có chứa chất ma túy. Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp, báo cáo của các tỉnh, thành phố trong năm 2016 vẫn phát hiện 115.901 m2 cây có chứa chất ma túy tại 25 tỉnh (chủ yếu tại Sơn La 1.070 m2, Điện Biên 12.221 m2, Lai Châu 77.958 m2...) và 14.962 m2 cây cần sa tươi (trồng rải rác, số lượng trồng nhỏ lẻ tại 25 tỉnh, chủ yếu tại một số tỉnh vùng Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long).

Để tiếp tục quản lý chặt chẽ, kịp thời phát hiện, xóa bỏ việc trồng, tái trồng cây có chứa chất ma túy trong năm 2017 và các năm tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống ma túy, đặc biệt tại các thôn, bản để tự giác thực hiện và hỗ trợ cơ quan chức năng phát hiện, xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy;

- Cơ quan thường trực và các Sở, ban ngành tại địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng, chống ma túy;

- Ngành nông nghiệp chủ động huy động, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình; dự án thuộc lĩnh vực của ngành quản lý trên địa bàn, tập trung vốn đầu tư hỗ trợ cho các xã, vùng trọng điểm có nguy cơ tái trồng cây có chứa chất ma túy; hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống và sản xuất; tiếp tục thực hiện chế độ báo cáo theo theo quy định (định kỳ quý, 6 tháng, năm);

- Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân chấp hành tốt, đồng thời kiên quyết xử phạt nghiêm minh những hộ, cá nhân cố tình tái trồng cây có chứa chất ma túy.

Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm tiếp tục chỉ đạo, thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất ma túy. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTHT (140b)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh