Hệ thống pháp luật

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3829/BCA-V03
V/v xử lý kiến nghị của công ty TNHH DIPOLIGENT XlII

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Ngày 12/10/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8480/VPCP-ĐMDN đề nghị Bộ Công an xem xét, xử lý kiến nghị của Công ty TNHH DIPOLIGENT XIII (địa chỉ tại số 221C, Trần Nhân Tông, Phường Đề Thám, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về việc hoàn thiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

1. Về việc cấp thị thực cho người nước ngoài có Giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động do là Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an đã trả lời các nội dung liên quan tại Công văn số 3337/BCA-V03 ngày 30/9/2020 gửi Văn phòng Chính phủ về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty Luật TNHH BB & NU (sao gửi kèm theo).

2. Về các kiến nghị khác liên quan đến thủ tục hành chính

- Ngày 27/10/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 9080/QĐ-BCA công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; trong đó đã công bố thủ tục “Kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh” theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

- Trong thời gian tới Bộ Công an sẽ tiếp tục rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành.

Trên đây là kết quả trả lời kiến nghị của Công ty TNHH DIPOLIGENT XIII liên quan đến quy định hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an; xin trao đổi để Văn phòng Chính phủ biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VCCI (để tổng hợp);
- VB1, VB2 (để báo cáo lãnh đạo Bộ);
- A08;
- Lưu: VT, V03(P7).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁP CHẾ
VÀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
Đại tá Vũ Huy Khánh

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3829/BCA-V03 năm 2020 về hoàn thiện Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Công an ban hành

  • Số hiệu: 3829/BCA-V03
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 06/11/2020
  • Nơi ban hành: Bộ Công An
  • Người ký: Vũ Huy Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 06/11/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản