Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 380/TCT-TTHT
V/v thực hin biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona khi tiếp xúc với NNT

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra, Tổng cục Thuế đã có thông báo số 42/TB-TCT ngày 01/2/2020 về việc tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch corona, tuy nhiên để đảm bảo phòng chống dịch tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người nộp thuế (NNT), Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung công việc sau:

- Thực hiện dán thông báo tại các Bộ phận một cửa của cơ quan thuế với nội dung ngắn gọn về các phương pháp phòng bệnh như: đeo khẩu trang, rửa tay... để NNT cùng nắm bắt để thực hiện. Trường hợp NNT đến làm việc mà không có khẩu trang thì cơ quan thuế có thể bố trí sẵn khẩu trang y tế để cán bộ thuế phát cho NNT sử dụng trước khi làm việc trực tiếp.

- Cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận một cửa và thực hiện tiếp xúc trực tiếp với NNT: không bắt tay, phải sử dụng khẩu trang khi tiếp xúc, giao dịch với NNT. Thực hiện nhắc nhở NNT đeo khẩu trang khi làm việc.

- Cơ quan thuế các cấp tạm thời chưa tổ chức các buổi tập huấn, hội nghị đối thoại trực tiếp với NNT (trừ các trường hợp đặc biệt). Chủ động và đẩy mạnh các hình thức hỗ trợ Người nộp thuế qua mạng internet, qua điện thoại, qua thư điện tử để giảm bớt việc tiếp xúc trực tiếp với NNT mà vẫn đảm bảo việc hỗ trợ nhanh chóng, hiệu quả cho Người nộp thuế.

Đề nghị các Cục Thuế tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung công việc nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị Cục Thuế báo cáo về Tổng cục để được hướng dẫn giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- LĐ Tổng cục (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ TTHT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh