Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3799/GSQL-GQ1
V/v thủ tục xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam
(Đ/c: S1B, Tân Phước, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu);
- Công ty TNHH Thép Vina Kyoei
(Đ/c: KCN Phú Mỹ I, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh BR-VT)

Trả lời các số 01/THSVC-NVGQ ngày 31/10/2018 của Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam, số 1510/VKS18 ngày 15/10/2018 của Công ty TNHH Thép Vina Kyoei đề nghị hướng dẫn xử lý đối với lô hàng phế liệu có kết quả kiểm tra khác nhau giữa cơ quan kiểm định hải quan và Tổ chức giám định, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc hướng dẫn các đơn vị thực hiện thủ tục đối với trường hợp doanh nghiệp không đồng ý với kết quả của cơ quan hải quan, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 6727/TCHQ-KĐHQ ngày 16/11/2018 về việc giám định lại phế liệu nhập khẩu. Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu đối chiếu với hướng dẫn tại công văn số 6727/TCHQ-KĐHQ nêu trên của Tổng cục Hải quan để thực hiện. Trường hợp chưa rõ đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời Công ty TNHH Tung Ho Việt Nam và Công ty TNHH Thép Vina Kyoei biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Mai Xuân Thành (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân