Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3749/TXNK-CST
V/v xử lý tiền phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 458/HQLA-CBLXL ngày 18/3/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc xử lý tiền phạt vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 05/02/2021, Tổng cục Hải quan có công văn số 686/TCHQ-TXNK về việc nhập khẩu hàng hóa của các dự án điện mặt trời, tại mục 2 có nêu: “…, đối với các tờ khai đăng ký trước khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản xác nhận hàng hóa thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được thì không bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Đối với các tờ khai đăng ký sau khi doanh nghiệp được Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản xác nhận hàng hóa thuộc danh mục trong nước đã sản xuất được thì bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật”.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An đối chiếu hướng dẫn nêu trên với hồ sơ cụ thể của Công ty Cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương để thực hiện. Trường hợp có vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh Long An báo cáo kèm đề xuất xử lý gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) để được hướng dẫn.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Lập (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn