Hệ thống pháp luật

BKHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3736/BKHCN-HVKHCN
V/v báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược), Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược, định kỳ hằng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả triển khai Chiến lược.

Để có căn cứ chuẩn bị Báo cáo năm 2018 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược thực sự hiệu quả và nghiêm túc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị UBND các tỉnh và Thành phố thuộc Trung ương báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược năm 2018 của địa phương mình. Đề cương báo cáo gửi kèm theo Công văn này.

Văn bản Báo cáo xin gửi trước ngày 15/12/2018 về địa chỉ dưới đây:

Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ (Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ)

Số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

File Báo cáo xin gửi qua hộp thư điện tử: nistpass@most.gov.vn

Thông tin liên quan đến Báo cáo tình hình triển khai và thực hiện Chiến lược xin liên hệ tới Ban Chiến lược khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Viện Chiến lược và Chính sách khoa học và công nghệ); ĐT: 024.38264160; Fax: 024.38252873.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Viện CLCS (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Chiến lược);
- Lưu: VT, HS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3736/BKHCN-HVKHCN về báo cáo năm 2018 tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

  • Số hiệu: 3736/BKHCN-HVKHCN
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 23/11/2018
  • Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ
  • Người ký: Bùi Thế Duy
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 23/11/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản