Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3731/VPCP-NN
V/v kiến nghị của EVN về bàn giao trước mặt bằng xây dựng dự án Trạm biến áp 220kV Tân Cảng

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản số 2690/EVN-KH ngày 15 tháng 4 năm 2020 về bàn giao trước mặt bằng xây dựng dự án Trạm biến áp 220kV Tân Cảng. Về việc này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 818/VPCP-NN ngày 05 tháng 02 năm 2020 và Công văn số 2204/VPCP-NN ngày 23 tháng 3 năm 2020, đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện và trình phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với khu đất tại 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh nhằm tạo điều kiện để Tập đoàn Điện lực Việt Nam sớm triển khai thi công dự án trạm biến áp 220kV Tân Cảng.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Tập đoàn Điện lực VN (EVN);
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục