Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3694/TCHQ-TXNK
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0891/HQĐNa-TXNK ngày 11/5/2020 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai kiến nghị về việc gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 thì một trong các trường hợp người nộp thuế được gia hạn nộp thuế là không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác theo quy định của Chính phủ.

Vì vậy, ngày 8/4/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân kinh doanh bị tác động bởi dịch Covid-19. Theo đó, Nghị định quy định về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (trừ thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

2. Ngoài ra, pháp luật về quản lý thuế đã quy định việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc trường hợp: bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. cụ thể như sau:

2.1. Khoản 1 Điều 49 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 quy định:

“1. Việc gia hạn nộp thuế được xem xét trên cơ sở đề nghị của người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;”

2.2. Khoản 8 Điều 5 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế quy định:

“a) Bị thiệt hại vật chất, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ;

Thiệt hại vật chất là những tổn thất về tài sản của người nộp thuế, tính được bằng tiền như: Máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc, tiền, các giấy tờ có giá trị như tiền.

4. Thẩm quyền gia hạn nộp thuế:

a) Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế căn cứ hồ sơ gia hạn nộp thuế để quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều này;

b) Thủ trưởng cơ quan hải quan quyết định số tiền thuế được gia hạn nộp, thời gian gia hạn nộp thuế đối với trường hợp quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 1 Điều này;”

2.3. Về hồ sơ, trình tự thủ tục gia hạn nộp thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 135 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 68 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Theo đó, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan nơi mở tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn về gia hạn nộp thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/cáo);
- Cục HQ Thanh Hóa (để biết và t/hiện);
- Cục HQ Nghệ An (để p/h t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK-P.Hiền (3b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng