Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3686/BKHCN-SHTT
V/v: Hướng dẫn triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các quý Ủy ban tổ chức triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình) như sau:

1. Xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để triển khai Chương trình riêng của địa phương mình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 4 phần IV Điều 1 Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016.

2. Đề xuất các dự án thuộc Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì để tuyển chọn cho thực hiện từ năm tài chính 2017, trong đó, ưu tiên đề xuất loại dự án liên quan đến các nội dung sau đây:

- Xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ;

- Bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm đặc thù của địa phương;

- Bảo hộ sở hữu trí tuệ, hoàn thiện, áp dụng, khai thác thương mại các kết quả sáng tạo tạo cá nhân (sản phẩm của các nhà sáng chế không chuyên);

- Xây dựng và triển khai các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tổ chức trưng bày, triển lãm phân biệt sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ:

3. Việc đề xuất dự án được thực hiện theo biểu mẫu kèm theo Công văn này, ghi rõ đề xuất cho nhóm dự án Trung ương quản lý hoặc dự án địa phương quản lý và gửi trước ngày 18/9/2016 về địa chỉ;

Cục Sở hữu trí tuệ

386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: 04.35571843; 04.38583069 (198,222); Fax: 04.35575064

Email: tthotrotuvan@noip.gov.vn

Trân trọng cảm ơn các quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, SHTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh

 

Mẫu B1-DXDA

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHU CẦU, ĐẶT HÀNG DỰ ÁN
THUỘC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN TÀI SẢN TRÍ TUỆ

(Dự kiến thực hiện trong kế hoạch năm ……………………….)

I. TÊN NHIỆM VỤ/DỰ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Cấp quản lý:                 - Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý: □

                                    - Địa phương quản lý: □

II. TÍNH CẤP THIẾT CỦA NHIỆM VỤ/DỰ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

III. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ/DỰ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

IV. TÓM TẮT NỘI DUNG NHIỆM VỤ/DỰ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

V. DỰ KIẾN KẾT QUẢ, SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ/DỰ ÁN

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

VI. YÊU CẦU VỀ CHUYÊN MÔN, NĂNG LỰC CỦA ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ, PHỐI HỢP THỰC HIỆN

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

VII. THỜI GIAN THỰC HIỆN

............................................................................................................................................

 

 

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT, ĐẶT HÀNG
(Ký tên và đóng dấu)