Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3657/TXNK-PL
V/v vướng mắc liên quan mặt hàng Bột sữa chua nguyên liệu

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sam Việt Nam.
(Đ/c: Tổ 1, Phường Phúc Lợi, Q.Long Biên, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 170221/2021/CV-SAM ngày 17/02/2021 của Công ty TNHH Sam Việt Nam (Công ty) bổ sung thông tin làm rõ nội dung đề nghị điều chỉnh mã HS mặt hàng khai báo là Bột sữa chua nguyên liệu. Về việc này, Cục Thuế XNK-Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Quy trình sản xuất do công ty bổ sung tại công văn số 170221/2021/CV-SAM giống với quy trình sản xuất kèm theo hồ sơ đã được cơ quan hải quan xem xét của chính mẫu hàng Bột sữa chua nguyên liệu và không có thêm thông tin làm rõ quá trình thanh trùng/lên men của mẫu hàng nêu trên.

Mẫu hàng có kết quả phân tích là: “Chế phẩm thực phẩm có thành phần gồm bột sữa có chứa axit (Đã axit hóa, hàm lượng protein-20%, hàm lượng lactose-31,3%) và phụ gia, dạng bột. Theo tài liệu bổ sung của công ty, nhà sản xuất xác nhận mặt hàng Bột sữa chua nguyên liệu có chứa men lactic.

Tuy nhiên, mẫu hàng nói trên đã hết thời hạn lưu mẫu hàng hóa để phân tích phân loại nên cơ quan Hải quan không có cơ sở để kiểm tra lại kết quả phân tích, do đó không đủ căn cứ xem xét lại mã số HS theo đề nghị của công ty.

Trường hợp công ty vẫn còn ý kiến vướng mắc về mã HS thì khi nhập khẩu lô hàng tiếp theo, đề nghị công ty có văn bản yêu cầu cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu lấy mẫu hàng hóa gửi phân tích phân loại để xác định mã số hàng hóa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Sam Việt Nam biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Lưu Mạnh Tưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PL-Hiền (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đào Thu Hương