Hệ thống pháp luật

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3646/BYT-BH
V/v hướng dẫn một số nội dung về triển khai gửi dữ liệu chính thức từ 01/7/2024 theo Quyết định số 4750/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2024

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành;
- Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Ngày 26/6/2024, Bộ Y tế đã có Công văn HỎA TỐC số 3549/BYT-BH gửi các đơn vị về việc triển khai gửi dữ liệu điện tử chính thức từ ngày 01/7/2024 theo quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và giải quyết các chế độ liên quan.

Để tạo thuận lợi, hạn chế thấp nhất các vướng mắc, bất cập trong giai đoạn chuyển đổi Cổng tiếp nhận dữ liệu thuộc Hệ thống thông tin giám định BHYT của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, sau khi thống nhất với BHXH Việt Nam, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Các hồ sơ phát sinh trong tháng 6/2024 đã gửi đến Cổng tiếp nhận dữ liệu trước 0 giờ 00 phút ngày 06/7/2024 theo Chuẩn dữ liệu quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT (sau đây viết tắt là Chuẩn 4210) nếu có sai sót sẽ được gửi hồ sơ thay thế theo Chuẩn 4210 chậm nhất 05 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trên Cổng tiếp nhận dữ liệu nhưng không quá 24 giờ 00 phút ngày 31/7/2024 và được cơ quan BHXH thực hiện giám định, quyết toán vào quý II/2024. Cổng tiếp nhận dữ liệu dừng hoàn toàn việc tiếp nhận dữ liệu gửi lần đầu theo Chuẩn 4210 kể từ 0 giờ 00 phút ngày 06/7/2024.

2. Các hồ sơ điện tử phát sinh từ 0 giờ 00 phút ngày 01/7/2024 (kể cả các hồ sơ có ngày vào viện (NGAY_VAO) trước ngày 01/7/2024, ra viện (NGAY_RA) từ ngày 01/7/2024 và trường hợp đã gửi hồ sơ theo Chuẩn 4210 trước ngày 01/7/2024 nhưng chưa có thông tin NGAY_TTOAN và bổ sung thông tin NGAY_TTOAN từ ngày 01/7/2024) phải gửi dữ liệu theo Chuẩn dữ liệu quy định tại Quyết định số 4750/QĐ-BYT (sau đây viết tắt là Chuẩn 4750) lên Cổng tiếp nhận dữ liệu tại địa chỉ sau: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (tài liệu kỹ thuật hướng dẫn liên thông của BHXH Việt Nam gửi kèm theo Công văn này).

3. Trong thời gian từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 30/9/2024, các hồ sơ điện tử có sai sót do lỗi phần mềm khi chuyển đổi chuẩn dữ liệu sẽ được Cổng tiếp nhận đánh dấu trạng thái “Hồ sơ lỗi” và mô tả lỗi cụ thể, cơ sở KCB có trách nhiệm khắc phục và gửi hồ sơ thay thế trong thời gian 05 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo “Hồ sơ lỗi”. Trường hợp vì lý do bất khả kháng phải thông báo với cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng KCB BHYT và xác định cụ thể thời gian khắc phục nhưng không quá 30 ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo “Hồ sơ lỗi”. Cơ sở KCB chịu trách nhiệm nếu chưa thực hiện đúng việc gửi dữ liệu theo Chuẩn 4750, không đủ cơ sở để cơ quan BHXH tạm ứng, giám định và thanh toán.

4. Các hồ sơ điện tử gửi đến Cổng tiếp nhận dữ liệu kể từ 0 giờ 00 phút ngày 01/10/2024 phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Nhận được công văn này, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương, kịp thời chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện. Giám đốc các cơ sở KCB trong toàn quốc trực tiếp chỉ đạo các phòng, ban liên quan để đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn nêu trên và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu không gửi được dữ liệu theo Chuẩn 4750./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Đào Hồng Lan (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để biết và p/h);
- BHXH các tỉnh, thành phố (để biết và thực hiện);
- Các Vụ/Cục: KHTC, KCB, K2ĐT;
- Lưu: VT, BH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Thuấn

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3646/BYT-BH hướng dẫn triển khai gửi dữ liệu chính thức từ 01/7/2024 theo Quyết định 4750/QĐ-BYT do Bộ Y tế ban hành

  • Số hiệu: 3646/BYT-BH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 28/06/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Y tế
  • Người ký: Trần Văn Thuấn
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 28/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản