Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3630/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai Đề án 06

Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Về Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) tháng 5 năm 2022 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2022 (Báo cáo số 862/BC-TCTTKĐA ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Tổ công tác triển khai Đề án 06), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với các kiến nghị của Bộ Công an, yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 3 Mục V Báo cáo nêu trên.

2. Đề nghị Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ báo cáo thường trực Chính phủ về dự thảo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân và dự thảo Nghị định định danh và xác thực điện tử, trước ngày 25 tháng 6 năm 2022.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các đồng chí biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTTCP Vũ Đức Đam (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Phó TTgCP Vũ Đức Đam, các Vụ: NC, PL, TH;
- Lưu: VT, KSTT(2b)VTA

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Trần Văn Sơn