Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3620/CT-TTHT
V/v thuế TNCN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TMF Accounting Services Limited tại Tp.Hồ Chí Minh (NT).
Địa chỉ: Lầu 8, Bitexco Financial Tower, Số 2, Hải Triều, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.
Mã số thuế: 0316096403

Trả lời văn bản số 09/01.20/HR ngày 31/01/2020 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm a Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN):

“...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty tặng quà bằng hiện vật cho người lao động qua rút thăm trúng thưởng và tặng quà cho nhân viên gắn bó với Công ty thì được xem là khoản thu nhập từ lợi ích khác mà người lao động được hưởng, tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương tiền công của người lao động.

Cục Thuế thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.TT-KT7;
- P.NV-DT-PC;
- Lưu VT;TTHT.(tthduyen.3b)
169.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình