Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3609/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH SX TM Thọ Thành Phát
Địa chỉ: Lô C14E, đường số 18, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè
Mã số thuế: 0303601137

Trả lời văn bản số 01-19/CV-19 ngày 11/1/2019 và hồ sơ bổ sung số 02-19/CV-19 ngày 12/2/2019 của Công ty về chính sách thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a) Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

…”

Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định thuế suất 0%:

“Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

…”

Trường hợp Công ty theo trình bày sản xuất sản phẩm tay ghế bằng nhôm theo đơn đặt hàng với Công ty Takano, theo thỏa thuận Công ty Takano sẽ chịu chi phí khuôn mẫu, Công ty ký hợp đồng cung cấp khuôn mẫu này cho Công ty Takano, khuôn mẫu không xuất ra nước ngoài mà để tại Công ty để sản xuất sản phẩm theo đơn hàng với Công ty Takano thì Công ty lập hóa đơn GTGT và áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% đối với khuôn mẫu cung cấp cho Công ty Takano.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng PC;
- Phòng KT1;
- Lưu: VT, TTHT.
264/19/hy

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình