Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3604/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn điện tử

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Chi Nhánh Công ty Cổ Phần Oristar
Địa chỉ: lô I-4B-2.2, Đường N3, KCN Cao, P. Long Thạnh Mỹ, Q.9 TP. Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0101205758-002

Trả lời văn thư số 02/2019/CV-ORISTAR-HCM ngày 23/01/2019 của Chi nhánh Công ty (CN) về hóa đơn điện tử, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 7 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/08/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ:

“Điều 7. Thời điểm lập hóa đơn điện tử

1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

…”

Căn cứ quy định trên trường hợp Chi nhánh sử dụng hình thức hóa đơn điện tử thực hiện giao hàng cho khách hàng lúc 19h: 00 ngày 15/01/2019 thì thời điểm lập hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa.

Cục Thuế TP trả lời CN Công ty để biết và thực hiện theo đúng các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Pháp chế;
- Phòng Kiểm tra số 2
- Lưu: VT, TTHT.
140-1185597/19 Trung

KT CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình