Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 358/HTQTCT-CT
V/v chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp Công văn số 273/STP-BTTP ngày 24/3/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản. Mặt khác, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2015/NĐ-CP thì một trong các trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền là ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn có thẩm quyền chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền của các thành viên ủy quyền cho một thành viên trong cùng hộ gia đình thực hiện thủ tục vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi Sở Tư pháp được biết để chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Trang TTĐT Cục HTQTCT;
- Lưu: VT (Hương).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Hải