Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3569/TCT-DNNCN
V/v: Chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện, nhân đạo

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020.

 

Kính gửi: Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 582/CĐNH ngày 06/08/2020 của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam về việc hướng dẫn chứng từ thu hợp pháp khi đóng góp từ thiện nhân đạo. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết a.2, điểm a, khoản 3, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều 5 Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 2; khoản 3, Điều 3 và Điều 16 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 46/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2018 Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ngân hàng có vận động trích ngày lương của cán bộ, nhân viên chuyển vào tài khoản của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam và có đầy đủ chứng từ chuyển tiền và danh sách các cá nhân được trích lương có xác nhận của Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng, sau đó Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã chuyển khoản tiền trên vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh và có bản chụp “Giấy báo có” của giao dịch chuyển khoản nêu trên do Ngân hàng mở tài khoản ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh cấp thì cán bộ, nhân viên của Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam được giảm trừ đối với các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo nêu trên vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi quyết toán thuế năm 2018.

Tổng cục thuế thông báo để Công đoàn Ngân hàng Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Vụ PC (TCT);
- Cục thuế tỉnh Long An;
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNNCN.

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DNNVV VÀ HKD,CN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Minh