Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3560/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3513/CT-TTKT ngày 17/7/2020 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu có chi phí vận chuyển không phù hợp với lịch trình vận chuyển hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm d Khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về trách nhiệm giải quyết hồ sơ hoàn thuế:

“Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn s thuế đã đđiều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với s thuế cn kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định.

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính:

“Điều 8. Áp dụng biện pháp nghiệp vụ qun lý hoàn thuế đối với một số trường hợp rủi ro cao về thuế

1. Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện người nộp thuế mua hàng hóa, dịch vụ của người nộp thuế khác (bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ) có hành vi trn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế phải bổ sung kế hoạch kiểm tra, thanh tra bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ; hoặc đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ bổ sung kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thanh tra hoặc cung cp thông tin về việc chấp hành pháp luật thuế của bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ để có căn cứ giải quyết hoàn thuế.

3. Trường hợp qua kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu trn thuế, gian lận thuế theo quy định của pháp luật về thuế và có du hiệu tội phạm, cơ quan thuế chuyển hồ sơ cho cơ quan công an đxử lý theo quy định của Bộ Luật ttụng hình sự.

…”

Căn cứ Khoản 3 Điều 13 Thông tư số 99/2016/BTC-TCT ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính:

“3. Trong quá trình giải quyết hoàn thuế mà cơ quan thuế qua công tác kiểm tra, thanh tra thuế phát hiện người nộp thuế có du hiệu vi phạm pháp luật và đã chuyển hsơ cho cơ quan công an Điều tra hoặc người nộp thuế bị cơ quan nhà nước có thm quyn thu giữ ssách kế toán, hóa đơn chứng từ liên quan đến sthuế đề nghị hoàn thì cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế vviệc hsơ chưa đủ Điều kiện hoàn thuế. Cơ quan thuế thực hiện giải quyết hoàn thuế khi có kết quhoặc ý kiến của cơ quan công an hoặc của cơ quan có thẩm quyền hoặc khi có đhồ sơ theo quy định."

Căn cứ công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý hoàn thuế GTGT:

“7. Không thực hiện hoàn thuế đối với:

- Doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu chính, phụ, đường mòn, li mở biên giới đất liền,... không có hoặc có nhưng không đảm bảo tính phù hợp giữa các chứng từ: hợp đng xuất khẩu; tờ khai hi quan có xác nhận thực xuất của cơ quan Hi quan; hóa đơn xuất khẩu/hóa đơn GTGT; chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa mua vào, hàng hóa xut khu; chứng từ chứng minh về vận tải.”

Ngày 22/7/2020, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2928/TCT-TTKT gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT, trong đó có chỉ ra các du hiệu, vi phạm liên quan đến hoàn thuế GTGT và chỉ đạo của Tổng cục Thuế đối với các Cục Thuế để kịp thời ngăn chặn các hành vi nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Quảng Trị căn cứ quy định tại Thông tư 156/2016/TT-BTC ngày 06/11/2013 của B Tài chính, Thông tư 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 của Bộ Tài chính, công văn số 10492/BTC-TCT ngày 30/7/2015 của Bộ Tài chính, công văn 2928/TCT-TTKT ngày 22/7/2020 của Tng cục Thuế và tình hình thực tế phát sinh tại địa bàn tỉnh Quảng Trị để có căn cứ giải quyết các hồ sơ hoàn thuế GTGT có dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Phó TCTr Phi Vân Tun (đ b/c);
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI & KẾ TOÁN THUẾ
Lê Thị Duyên Hải