Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3525/TCT-KK
V/v xử lý và trả lời kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Sâm

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Nguyễn Văn Sâm - Công ty TNHH Muto Việt Nam
(địa chỉ: Số 2, đường 9A.KCN Biên Hòa 2, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Ngày 12/8/2019, Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của Ông Nguyễn Văn Sâm qua đường dây nóng của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc trùng thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, quy định cấp và sử dụng mã số thuế.

“Điều 5. Cấp và sử dụng mã số thuế

1. Cấp mã số thuế...

b) Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

c) Mã số thuế đã cấp không được sử dụng lại để cấp cho người nộp thuế khác”.

Căn cứ quy định nêu trên, về nội dung phản ánh của Ông Nguyễn Văn Sâm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin người nộp thuế. Sau khi xác minh thông tin, nguyên nhân dẫn đến việc sai, lệch thông tin đăng ký thuế nêu trên do người nộp thuế bị trùng CMND, cơ quan thuế đã thực hiện điều chỉnh thông tin của người nộp thuế. Hiện tại, theo tra cứu trên trang Website Tổng cục Thuế trạng thái mã số thuế 3600879363 “Người nộp thuế đang hoạt động tên người nộp thuế là Ông Nguyễn Văn Sâm.

Tổng cục Thuế trả lời để Ông Nguyễn Văn Sâm được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- P.TCTr Phi Vân Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai; Cục Thuế tỉnh Tiền Giang (để biết);
- Các Vụ: PC, VP, Cục CNTT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương