Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3516/TXNK-CST
V/v miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 369/HQHCM-TXNK ngày 24/02/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Vinatex. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Trước ngày 25/4/2021

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế nhập khẩu.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu được miễn thuế. Cơ sở xác định hàng hóa được miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

2. Từ ngày 25/4/2021 (Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST-Lập (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bằng Toàn