Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3515/BTC-QLCS
V/v xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018), thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Công văn số 1248/VPCP-KTTH ngày 02/02/2018 của Văn phòng Chính phủ, trong thời gian một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công chuẩn bị được ký ban hành, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tạm dừng xem xét, quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án (trừ xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài) cho đến khi các Nghị định của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực thi hành để thay thế cho các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015; Quyết định số 161/2008/QĐ-TTg ngày 04/12/2008; Quyết định số 40/2014/QĐ-TTg ngày 15/7/2014, Quyết định số 54/2007/QĐ-TTg ngày 18/7/2006).

Việc quyết định giao, điều chuyển, bán xe ô tô của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định tại Nghị định số 166/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ sử dụng tài sản công tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc thu hồi xe ô tô, xử lý xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và thanh lý xe ô tô thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan.

Việc mua sắm xe ô tô thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 2850/BTC-QLCS ngày 14/3/2018 về việc hướng dẫn mua sắm tài sản công từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2018.

2. Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng - chuyển giao có hiệu lực thi hành.

3. Tạm dừng việc xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định việc quản lý, xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ; Để b/c;
- Phó TTg Vương Đình Huệ Để b/c;
- Phó TTg Trịnh Đình Dũng Để b/c;
- Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, QLCS. (120)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải