Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3500/BGTVT-KHCN
V/v kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan.

Bộ Giao thông vận tải nhận được văn bản số 349/TCHQ-GSQL ngày 16/01/2020 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chất lượng đối với mặt hàng ra đa nhập khẩu, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

Theo quy định của Bộ luật Hàng hải và các hiệp ước quốc tế về Hàng hải (IMO, SOLAS 74) mà Việt Nam là thành viên thì sản phẩm Ra đa được lắp đặt trên tàu biển là một trong các thiết bị an toàn bắt buộc phải kiểm tra khi đăng kiểm lần đầu và các lần kiểm định định kỳ trong suốt quá trình vận hành, khai thác của tàu biển. Theo đó, Bộ GTVT thực hiện quản lý, kiểm tra về các yêu cầu tính năng kỹ thuật và khả năng làm việc của ra đa khi được lắp đặt trên tàu biển với đầy đủ hệ thống văn bản QPPL, tiêu chuẩn, Quy chuẩn phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá như: Thông tư 11/2016/TT-BGTVT ngày 02/6/2016 của Bộ GTVT, Thông tư 71/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015, QCVN 42:2015/BGTVT, QCVN 64:2015/BGTVT và đã được Bộ GTVT công bố trong danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ GTVT tại Thông tư 41/2018/TT-BGTVT.

Do xác định mặt hàng ra đa đang chịu sự quản lý, kiểm tra của nhiều Bộ, tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2019 đã ra Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 13/11/2019 theo đó “Miễn kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với ra đa. Giao cơ quan Hải quan căn cứ hồ sơ, giấy tờ nộp cho Hải quan, làm căn cứ kiểm tra, thông quan hàng hóa cho đến khi sửa đổi Nghị định 74/2018/NĐ-CP.”. Vì vậy, đề nghị, cơ quan Hải quan căn cứ theo Nghị quyết số 99/NQ-CP để miễn kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa trong quá trình thông quan đối với sản phẩm ra đa cho tàu biển và Bộ GTVT sẽ chỉ thực hiện việc kiểm tra đối với sản phẩm này khi được lắp đặt trên tàu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Giao thông vận tải gửi Tổng cục Hải quan để biết và triển khai thực hiện ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Lê Tuấn Anh (để b/c);
- Vụ trưởng (để b/c)
- Cục Đăng kiểm Việt Nam;
- Lưu VT, KHCN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Quang Hà