Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3478/TCT-KK
V/v xử lý vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Phú Yên

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2952/CT-KK ngày 02/8/2019 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về vướng mắc liên quan đến công tác xử lý hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH Quang Sơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về việc hoàn thuế GTGT liên quan đến hoàn thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ xuất khẩu mà tại kỳ đề nghị hoàn thuế, người nộp thuế không có doanh thu xuất khẩu hoặc không kê khai doanh thu xuất khẩu (thực tế có phát phát sinh doanh thu xuất khẩu), Bộ Tài chính đã có công văn số 16603/BTC-CST ngày 21/11/2016 trả lời Công ty TNHH Lục Hải (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Phú Yên tham khảo nội dung tại công văn số 16603/BTC-CST ngày 21/11/2016 nêu trên, căn cứ tình hình thực tế phát sinh của Công ty TNHH Quang Sơn, xác định chính xác số thuế GTGT đủ điều kiện để thực hiện hoàn thuế theo đúng quy định và gửi hồ sơ đề nghị chuyển tiêu chí giám sát đối với hoàn thuế về Tổng cục Thuế để được hỗ trợ chuyển tiêu chí giám sát.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Phú Yên được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Website TCT;
- Lưu: VT, KK(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Hà