Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3471/CT-TTHT
V/v khai bổ sung hồ sơ khai thuế

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Hải Long
Địa chỉ: 17 Lê Liễu, phường Tân Quý, quận Tân Phú
Mã số thuế: 0312614943

Trả lời văn bản số 12/2019-HL ngày 15/11/2019 của Công ty về khai bổ sung hồ sơ khai thuế, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“…

Trường hợp sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường bán cho doanh nghiệp, hợp tác xã đã lập hóa đơn, kê khai, tính thuế GTGT thì người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản này.”

Trường hợp Công ty năm 2015 mua hàng hóa là sản phẩm chuối sấy mới qua sơ chế thông thường của Công ty TNHH sản xuất An Thịnh Phát để xuất khẩu, bên bán đã xuất hóa đơn GTGT cho Công ty với mức thuế suất là 10%, nhưng theo quy định sản phẩm chuối sấy mới qua sơ chế thông thường thuộc trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT thì về nguyên tắc người bán và người mua phải điều chỉnh hóa đơn để không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC .

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này. Trường hợp còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Thuế quận Tân Phú để được hướng dẫn.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CCT Quận Tân Phú;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT.
2338/2019-ttquynh(03b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình