Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3450/BHXH-TT
V/v chấp hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 26/11/2015, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Quyết định số 1142/QĐ-BHXH về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Theo đó, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị và tổ chức thực hiện Quy chế này. Tuy nhiên, thời gian qua một số cán bộ trong Ngành do chưa nắm vững những quy định của Ngành trong việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nên gần đây đã xuất hiện việc một vài tờ báo đăng tải các bài viết có nội dung phản ánh về một số hoạt động Ngành chưa thật khách quan, phiến diện và thiếu kiểm chứng. Điều này làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành.

Để hạn chế hiện tượng nêu trên, BHXH Việt Nam yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố chấp hành nghiêm Quyết định số 1142/QĐ-BHXH ngày 26/11/2015 của BHXH Việt Nam và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về các thông tin do đơn vị mình cung cấp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, hướng dẫn giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, TT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Lương Sơn