Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BẢO HIỂM HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3449/BHXH-CSXH
V/v giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

 

Căn cứ Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ ngày 02/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chế độ hưu trí theo chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NNĐHNH) và đặc biệt NNĐHNH, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sao gửi Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ nêu trên và hướng dẫn rõ thêm một số đi ểm để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là BHXH tỉnh) thực hiện như sau:

1. Người lao động đang làm việc hoặc đã nghỉ việc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã được giải quyết hưởng chế độ hưu trí mà được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đồng ý cho điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH thì BHXH tỉnh thực hiện điều chỉnh chức danh nghề, công việc trên sổ BHXH để làm căn cứ giải quyết chế độ hưu trí hoặc điều chỉnh mức lương hưu. Về thành phần hồ sơ, quy trình, thẩm quyền điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH thực hiện theo quy định tại Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 tủa BHXH Việt Nam.

Đối với trường hợp đã hưởng chế độ hưu trí, căn cứ hồ sơ theo quy định, BHXH tỉnh nơi quản lý và chi trả lương hưu tiến hành điều chỉnh mức hưởng chế độ hưu trí kể từ thời điểm hưởng lương hưu và chi trả kịp thời số tiền được truy lĩnh (nếu có) cho người hưởng.

2. Các trường hợp chưa có ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà người lao động hoặc người sử dụng lao động đề nghị điều chỉnh chức danh nghề, công việc NNĐHNH và đặc biệt NNĐHNH thì BHXH tỉnh hướng dẫn người sử dụng lao động lập hồ sơ theo Điểm 1 Công văn số 1972/LĐTBXH-ATLĐ, khi có văn bản đồng ý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì thực hiện điều chỉnh theo Điểm 1 văn bản này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Website BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CSXH (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Đình Liệu