Hệ thống pháp luật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3382/VPCP-KTTH
V/v báo cáo kết quả thực hiện sau cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 3592/BTC-TCHQ ngày 27 tháng 3 năm 2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện sau cuộc họp Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban chỉ đạo quốc gia), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Ủy ban chỉ đạo quốc gia có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính rà soát, hoàn thiện và chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, thay mặt Ủy ban chỉ đạo quốc gia ký báo cáo gửi các tổ chức, cá nhân như đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 3592/BTC-TCHQ ngày 27 tháng 3 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, Phó TTg Vương Đình Huệ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: CA, CT, GTVT, KHĐT, KH&CN, NG, NN&PTNT, QP, TC, TN&MT, TT&TT, TP, VHTT&DL, Y tế, NV;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Tổng cục Hải quan;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục: TH, TKBT, CN, NN, QHQT, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính;
- Lưu: VT, KTTH (3), DK.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3382/VPCP-KTTH năm 2019 báo cáo kết quả thực hiện sau cuộc họp Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

  • Số hiệu: 3382/VPCP-KTTH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 25/04/2019
  • Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ
  • Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 25/04/2019
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản