Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3377/BYT-KCB
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để bảo đảm phòng, chống dịch COVID-19 kịp thời, hiệu quả và tránh lây nhiễm chéo tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế thực hiện các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân (Cơ sở KBCB tư nhân) trên địa bàn thực hiện nghiêm Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” và Quyết định số 4999/QĐ-BYT ngày 01/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Bộ Tiêu chí Phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp”; Tăng cường các hình thức tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa cho người bệnh thông qua điện thoại và các thiết bị viễn thông khác: Tăng cường công tác phát hiện sớm, phân luồng, cách ly, xét nghiệm,... các trường hợp nghi ngờ theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT và Quyết định số 4999/QĐ-BYT tại các cơ sở KBCB tư nhân trên địa bàn quản lý. Đối với các cơ sở KCB tư nhân không đáp ứng các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch COVID-19 đề nghị Sở Y tế cho tạm thời dừng hoạt động KCB để khắc phục theo đúng quy định.

3. Theo dõi sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, căn cứ vào chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế để tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố các giải pháp cụ thể, phù hợp thực tiễn tại địa phương, bảo đảm phòng chống dịch hiệu quả.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- VP Bộ (để p/h);
- Lưu: VT, KCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia
Phòng, chống dịch COVID-19
Nguyễn Trường Sơn