Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3370/CTTPHCM-TTHT
V/v lệ phí môn bài

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Insultec International Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà ITAXA, số 19 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Mã số thuế: 0316213639

Trả lời văn thư không số ngày 14/01/2020 (Cục Thuế TP nhận ngày 05/02/2021) của Công ty về lệ phí môn bài, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài:

+ Tại khoản 1 Điều 1 quy định:

“1. Điều 3 được sửa đổi, bổ sung như sau:

c) Bổ sung khoản 8, 9 và khoản 10 Điều 3 như sau:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a) Tổ chức thành lập mới (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

+ Tại khoản 3 Điều 1 quy định:

“3. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

a) Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày được cấp giấy phép thành lập vào ngày 23/03/2020. Do năm 2020 là năm đầu thành lập nên Công ty được miễn lệ phí môn bài năm 2020 theo quy định nêu trên. Công ty thực hiện lập và nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30/01/2021.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng NVDTPC;
- Phòng TTKTT số 5;
- Lưu: VT, TTHT (ttanh.5b).
269-5210/2021/tk

CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh