Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3358/TCT-CS
V/v xử lý tiền phạt chậm nộp phát hiện qua thanh tra.

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1459/CT-TTr ngày 16/04/2015 của Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về việc không phạt chậm nộp tiền thuế TNDN phát hiện qua thanh tra. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 quy định về việc xử lý tiền thuế nộp thừa như sau:

“1. Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trả vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa.

2. Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu."

Tại khoản 13, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật 78/2006/QH11 nêu trên về việc xử lý số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa như sau:

"Điều 47. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

1. Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền phạt đã nộp lớn hơn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp đối với từng loại thuế trong thời hạn mười năm kể từ ngày nộp tiền vào ngân sách nhà nước thì được bù trừ số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa với sô tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ, kể cả việc bù trừ giữa các loại thuế với nhau hoặc trừ vào số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo, hoặc hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa khi người nộp thuế không còn nợ trên thuế tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Trường hợp người nộp thuế yêu cầu trả lại số tiền thuế tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa hoặc có văn bản trả lời nêu rõ lý do không hoàn trả trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu.”

Tại Tiết c, d, Khoản 2, Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

"c) Người nộp thuế có số tiền thuế tiền chậm nộp tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.

- Trường hợp người nộp thuế được hoàn thuế, vẫn còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì phải thực hiện bù trừ trước khi hoàn thuế. Thứ tự thanh toán bù trừ được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

- Trường hợp kết quả thanh tra, kiểm tra hoàn thuế xác định người nộp thuế vừa có số tiền thuế được hoàn, vừa có số tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, tiền phạt thì cơ quan thuế ban hành quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế đồng thời bù trừ ngay số tiền thuế được hoàn với sồ tiền thuế bị truy thu, số tiền chậm nộp, tiền phạt của người nộp thuế khi ra quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước.

d) Hồ sơ hoàn thuế, thủ tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế, thủ tục hoàn trả tiền thuế bù trừ với khoản thu NSNN được thực hiện theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này."

Căn cứ theo quy định của Luật Quản lý thuế, quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC về xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì không có quy định về việc bù trừ tự động giữa hai loại thuế với nhau.

Trong trường hợp Cục thuế Tây Ninh đã thực hiện thanh tra tại Công ty cổ phần Xăng Dầu Dầu Khí Tây Ninh và ban hành Quyết định số 291/QĐ-CT ngày 26/01/2015 về việc xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính qua thanh tra thuế thì đề nghị Công ty XDDK Tây Ninh thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng Quyết định số 291/QĐ-CT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tây Ninh biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST, NSNN-BTC;
- Vụ PC, TTr, KK&KTT, QLN.
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn