Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3335/CTTPHCM-TTHT
V/v: kê khai thuế TNCN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Công Ty TNHH VIETNATECH
Địa chỉ: Phòng 1603, Tầng 16, Tòa nhà Flemington, 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh
Mã số thuế: 0316515580

Trả lời văn bản số 2021/CV-01 ngày 15 tháng 03 năm 2021 của Công ty về việc hướng dẫn tổ chức nộp tờ khai khấu trừ thuế thu nhập nhập cá nhân tháng, quý và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế:

Tại khoản 3 Điều 7 về Hồ sơ khai thuế:

“3. Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế trong các trường hợp sau đây:

a) Người nộp thuế chỉ có hoạt động, kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật về thuế đối với từng loại thuế.

b) Cá nhân có thu nhập được miễn thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 79 Luật Quản lý thuế trừ cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản; chuyển nhượng bất động sản.

c) Doanh nghiệp chế xuất chỉ có hoạt động xuất khẩu thì không phải nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng.

d) Người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định tại Điều 4 Nghị định này.

đ) Người nộp thuế nộp hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của khoản 4 Điều 44 Luật Quản lý thuế.”

Tại điểm a khoản 1 và điểm d.1 khoản 6 Điều 8 về Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế:

“1. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu thuộc loại khai theo tháng, bao gồm:

a) Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại Điều 9 Nghị định này thì được lựa chọn khai theo quý.

d.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền do tổ chức, cá nhân trả thu nhập chi trả, không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền của cá nhân đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả và thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có).”

Tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 9 về Tiêu chí khai thuế theo quý đối với thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân:

“b) Khai thuế thu nhập cá nhân theo quý như sau:

b.1) Người nộp thuế thuộc diện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Nghị định này nếu đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý thì được lựa chọn khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

b.2) Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.

a) Người nộp thuế đáp ứng tiêu chí khai thuế theo quý được lựa chọn khai thuế theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

…”

Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, về nguyên tắc trường hợp Công ty không phát sinh thuế, không phát sinh chi trả thu nhập cho người lao động thì vẫn thực hiện nộp hồ sơ khai thuế Thu nhập cá nhân. Việc xác định hồ sơ khai thuế Thu nhập cá nhân theo tháng hay quý đề nghị Công ty tự xác định căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 và điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Đối với hồ sơ khai thuế quyết toán thuế Thu nhập cá nhân năm đề nghị Công ty nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại điểm d.1 khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Bộ Tài Chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/20219/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội và Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ nếu có hướng dẫn khác thì Công ty thực hiện theo quy định tại Thông tư.

Cục Thuế Thành phố trả lời Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại công văn này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TTKT6;
- Phòng NVDTPC;
- Lưu: VT, TTHT (nttra,5b)
462-5674474/2021

CỤC TRƯỞNG
Lê Duy Minh