Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 333/MT-LĐ
V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 sau khi hoàn thành nhiệm vụ

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Các thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” (sau đây gọi tắt là Quyết định 2194); Quyết định số 2593/QĐ- BYT ngày 26/5/2021 về việc thành lập Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 2640/QĐ- BYT ngày 28/5/2021 về việc điều động công chức, viên chức tham gia Bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế để hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý môi trường y tế xin thông báo tới các thành viên của Bộ phận thường trực đặc biệt một số nội dung cần thực hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao tại tỉnh Bắc Ninh như sau:

1. Các thành viên sẽ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày cuối cùng trước khi rời khỏi tỉnh Bắc Ninh và vào ngày thứ 7, ngày thứ 14 sau khi trở về nơi cư trú/lưu trú. Việc tổ chức xét nghiệm sẽ do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện (trừ trường hợp cơ quan của thành viên Bộ phận thường trực đặc biệt có khả năng tự thực hiện xét nghiệm).

2. Các thành viên không phải thực hiện việc cách ly y tế, tuy nhiên phải thực hiện theo quy định tại mục 3.2, khoản II, phần thứ nhất của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định 2194 về việc tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày và khi có một trong các biểu hiện nghi ngờ thì phải báo ngay cho cơ quan y tế; thực hiện Thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch khác theo quy định.

Cục Quản lý môi trường y tế trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c);
- Các Vụ, Cục: KH-TC, TTTĐKT, TTB&CTYT, YTDP, QLKCB, CNTT;
- Các viện: VSDTTW, SKNN&MT; BV Nhiệt Đới TW;
- Báo SK&ĐS; Trường ĐH YTCC;
- Sở Y tế TP. Hà Nội;
- Lưu: VT, LĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Liên Hương