Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/BNN-PCTT
V/v giải đáp việc thực hiện Nghị định 94/2014/NĐ-CP về Quỹ PCTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 3503/VPCP-ĐMDN ngày 29/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của Công ty TNHH Phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam với nội dung “1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 94/2014/NĐ-CP, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có trách nhiệm thu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Vậy theo quy định trên tất cả các doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ phòng chống thiên tai của người lao động hay chỉ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức trong lực lượng vũ trang; 2. Trường hợp doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ của người lao động nhưng người lao động không đồng ý nộp Quỹ thì doanh nghiệp có phải chịu trách nhiệm pháp lý nào không?”. Sau khi xem xét, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đối tượng “nhân viên trong lực lượng vũ trang” là một trong sáu đối tượng bắt buộc đóng Quỹ phòng chống thiên tai được quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 94/2014/NĐ-CP bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, nhân viên trong lực lượng vũ trang. Do vậy, Thủ trưởng tất cả cơ quan, doanh nghiệp có trách nhiệm thu Quỹ của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý và chuyển vào tài khoản của cơ quan quản lý Quỹ cấp tỉnh hoặc vào tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền theo quy định.

2. Việc đóng góp Quỹ là quy định bắt buộc, đã được nêu cụ thể tại Điều 5, Nghị định 94/2014/NĐ-CP. Đối với những tổ chức cá nhân không nộp Quỹ hoặc cố tình chây ỳ sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi đê điều.

Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Văn phòng Chính phủ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổng hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PCTT (VT, ƯPKP_3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp