Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3323/BGDĐT-GDTC
V/v tuyên truyền các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp Quốc Việt Nam (UNICEF Việt Nam) xây dựng các bài tập thể dục (dưới dạng video) và tài liệu hướng dẫn tập luyện để nâng cao sức khoẻ cho trẻ mẫu giáo và học sinh phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ Quyết định số 2473/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt 05 bài tập thể dục (video) và tài liệu hướng dẫn tập luyện (kèm theo danh mục), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến tài liệu trên để học sinh tham khảo tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực phòng, chống dịch COVID-19, hình thức như sau:

1. Phát hành đĩa DVD đến các Sở Giáo dục và Đào tạo (03 đĩa/ 01 sở).

2. Đăng tải trên hạ tầng số:

- Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Đường link tải tài liệu: https://bit.ly/2ExIroY.

- Fanpage: https://www.facebook.com/Vugiaoducthechatbgd.

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên truyền về tài liệu.

Nhằm triển khai tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả và phổ biến rộng rãi tài liệu, đề nghị các đơn vị tăng cường chia sẻ trên các hạ tầng số như: facebook, youtube.

Liên hệ hỗ trợ về tài liệu: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo - Số 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội (đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, điện thoại: 0975506789, Email: nmhunggdtc@moet.gov.vn).

Trân trọng ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Nguyễn Hữu Độ (để b/c);
- UNICEF Việt Nam (để p/hợp);
- Cổng TTĐT Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
Nguyễn Thanh Đề

 

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU

(Kèm theo công văn số    /BGDĐT-GDTC ngày   tháng   năm 2020)

 

Nội dung tài liệu

I. CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC (VIDEO)

Video số 01

BÀI TẬP THỂ DỤC
DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Bài hát: Bé vui khỏe - Nhạc và lời: Lê Vinh Phúc)

Video số 02

BÀI TẬP THỂ DỤC
DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC
(Bài hát: Em phòng chống Corona ở trường - Nhạc và lời: Bùi Anh Tôn)

Video số 03

BÀI TẬP THỂ DỤC
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Bài hát: Chống dịch như chống giặc - Nhạc và lời: Ưng Đại Vệ)

Video số 04

BÀI TẬP THỂ DỤC
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Bài hát: Ghen Covy - Thuộc dự án truyền thông phòng chống COVID-19, Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế - Nhạc và lời: Khắc Hưng)

Video số 05

BÀI TẬP THỂ DỤC
DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
(Bài hát: Corona - Đại dịch sẽ phải lùi xa - Nhạc và lời: Bùi Anh Tú)

 

II. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN: file PDF, 64 trang