Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3321/TCT-CS
V/v thuế GTGT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế TP. Hà Nội
- Văn phòng Luật sư Interla
(Địa chỉ: P507 Tòa nhà Nông lâm sản chế biến, số 25 Tân Mai, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 7175/VPCP-ĐMDN ngày 27/7/2018 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Luật sư Trương Quốc Hòe - Văn phòng Luật sư Interla nêu vướng mắc về việc nộp mẫu 06/GTGT (bản photocopy kèm theo).

Theo ý kiến trình bày của Văn phòng luật sư Interla, đến ngày 12/08/2016 Chi cục thuế đã có thông báo số 14622/CCT-TTHTr-AC nhưng Văn phòng luật sư lại không nhận được. Vì không nhận được các thông báo của cơ quan thuế nên Văn phòng luật sư Interla vẫn cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng đồng thời xuất hóa đơn, tiến hành việc kê khai và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bình thường với cơ quan thuế theo đúng quy định.

Về kiến nghị của Văn phòng Luật sư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định về phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định phương pháp khấu trừ thuế;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính về phương pháp khấu trừ thuế.

Ngày 19/9/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 93/2017/TT-BTC (sửa đổi Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 và Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) hướng dẫn cơ sở kinh doanh nộp hồ sơ khai thuế GTGT thay cho mẫu 06/GTGT để đăng ký phương pháp tính thuế đối với cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT dưới 1 tỷ đồng.

Về việc nộp mẫu 06/GTGT, Tổng cục Thuế đã có các công văn số 36/TCT-CS ngày 03/01/2018 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội, công văn số 5232/TCT-CS ngày 13/11/2017 trả lời Cục Thuế TP. Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát (bản photocopy kèm theo).

Đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ những quy định, hướng dẫn nêu trên và tình hình thực tế để xem xét cụ thể, hướng dẫn Văn phòng Luật sư Interla thực hiện.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP. Hà Nội và Văn phòng Luật sư Interla được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp - VPCP;
- Thứ trưởng Trần Xuân Hà (để b/c);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân