Dich vu doanh nghiep so
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3305/BYT-PC
V/v góp ý dự tho Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 6747/BTC-HCSN ngày 24/5/2017 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế (gọi tắt là dự thảo Thông tư) thay thế Thông tư 129/2013/TT-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính, sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế nhất trí với nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư về nội dung chi, mức chi và có ý kiến sau:

1. Đề nghị bổ sung căn cứ pháp lý để ban hành về nội dung là Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.

2. Đề nghị cân nhắc chỉnh lý tên của dự thảo Thông tư thành “Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế để Bộ Tài chính tổng hợp, hoàn thiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- Lưu: VT, PC(02).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Lê Tuấn