Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3302TCT/NV5
V/v: thuế GTGT đối với dịch vụ bảo hiểm

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2001

 

Kính gửi:

Công ty tư vấn dịch vụ bảo hiểm Aon Inchinbrok
(Toà nhà Vietcombank 198 Trần Quang Khải - TP Hà Nội)

 

Trả lời văn thư đề ngày 13/8/2001 của Công ty tư vấn dịch vụ bảo hiểm Aon Inchinbrok về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 8, mục II, phần A, Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì “Bảo hiểm nhân thọ; bảo hiểm học sinh và các dịch vụ bảo hiểm con người như bảo hiểm tai nạn thuỷ thủ, tuyền viên, bảo hiểm tai nạn con người (bao gồm cả bảo hiểm tai nạn, sinh mạng, kết hợp nằm viện), bảo hiểm tai nạn hành khách, bảo hiểm khách du lịch, bảo hiểm tai nạn lái - phụ xe và người ngồi trên xe, bảo hiểm cho người đình sản, bảo hiểm trợ cấp nằm viện phẫu thuật, bảo hiểm sinh mạng cá nhân, bảo hiểm người sử dụng điện...; bảo hiểm vật nuôi, cây trồng, bảo hiểm nông nghiệp khác và các loại bảo hiểm không nhằm mục đích kinh doanh như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm lao động” là các hoạt động thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Như vậy, bảo hiểm bồi thường tai nạn cho người lao động là dịch vụ bảo hiểm con người thuộc diện không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn dịch vụ bảo hiểm Aon Inchinbrok biết và thực hiện./.

 

 

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trương Chí Trung