Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ GI
ÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3248/SGDĐT-GDTXCNĐH
V/v phối hợp rà soát công tác giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT và giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2024

 

Kính gửi:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Sở Văn hóa và Thể thao;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Công thương;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ Công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ;

Nhằm thực hiện báo cáo về thực hiện giảng dạy kiến thức văn hóa trung học phổ thông và liên kết giảng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo kính đề nghị các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công thương, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức chỉ đạo cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được ủy quyền quản lý theo Quyết định số 3551/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố trong công tác quản lý các Trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố rà soát công tác giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT và giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cụ thể:

1. Báo cáo giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn Công văn số 825/SGDĐT-GDTXCNĐH ngày 28 tháng 02 năm 2023 về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Báo cáo giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên gồm số lớp, số học sinh, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hoặc trung tâm Giáo dục thường xuyên liên kết, hợp đồng hoặc thỏa thuận hợp tác liên kết giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên giữa hai đơn vị.

Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục Thường xuyên - Chuyên nghiệp và Đại học) theo địa chỉ số 66-68 Lê Thánh Tôn, Quận 1 trước ngày 07 tháng 6 năm 2024, đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: ppbinh.sgddt@tphcm.gov.vn, trường hợp cơ sở giáo dục nghề nghiệp không tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông và liên kết giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên đề nghị cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng gửi văn bản xác nhận về Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần trao đổi, đề nghị liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại: 3822.1418 để được hướng dẫn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Các trường TC-CĐ thuộc Sở GDĐT;
- Phó Giám đốc Dương Trí Dũng;
- Lưu: V
T, GDTX-CN&ĐH(B).

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hiếu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Công văn 3248/SGDĐT-GDTXCNĐH năm 2024 phối hợp rà soát công tác giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo Thông tư 15/2022/TT-BGDĐT và giảng dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên theo Thông tư 12/2022/TTBGDĐT trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

  • Số hiệu: 3248/SGDĐT-GDTXCNĐH
  • Loại văn bản: Công văn
  • Ngày ban hành: 29/05/2024
  • Nơi ban hành: Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
  • Người ký: Nguyễn Văn Hiếu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 29/05/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản