Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3243/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra chất lượng xe nâng hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT ngày 06/12/2016 của Bộ Giao thông vận tải, mặt hàng xe nâng có mã số HS 84.27, thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn phải kiểm tra chất lượng. Tuy nhiên, trên thực tế, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã từ chối không kiểm tra chất lượng đối với một số mặt hàng xe nâng với lý do không thuộc danh mục hàng hóa phải kiểm tra thông Thông tư số 39/2016/TT-BGTVT .

Ngày 30/5/2018, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 5662/BGTVT-KHCN hướng dẫn vướng mắc nêu trên.

Tổng cục Hải quan sao gửi công văn số 5662/BGTVT-KHCN ngày 30/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn xử lý./.

(Gửi kèm công văn số 5662/BGTVT-KHCN ngày 30/5/2018 của Bộ Giao thông vận tải).

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội (thay trả lời);
- Công ty TNHH CH FLEX VINA (Lô CN05, KCN Bình Xuyên II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) (thay trả lời);
- Website Tổng cục Hải quan (để đăng tải);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành