Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3232/BKHĐT-QLKTTW
V/v xử lý phản ánh, kiến nghị của Công ty c phn Vận tải đa phương thức Duyên Hải

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên hải
(Đ/c: Số 189 Đường đi Đình Vũ, Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, Hải Phòng, Việt Nam)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 3277/VPCP-KSTT ngày 24 tháng 04 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty CP Vận tải đa phương thức Duyên Hải về việc miễn giảm các trình tự, thủ tục khi gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 của Luật Doanh nghiệp thì Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính và theo đề nghị của Hội đồng quản trị. Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Về thực hiện quyền dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp quy định:

“2. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.”

Căn cứ quy định trên thì công ty và cổ đông có liên quan có quyền lựa chọn một phương thức hoặc kết hợp đồng thời các phương thức trên để tổ chức họp và tham dự biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Thực tế, một số công ty đã áp dụng quy định nêu trên và ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (để đăng ti);
- Cục QLĐKKD;
- Lưu: VT, QLKTTW.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Đức Tâm