Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3216/TXNK-CST
V/v xe ô tô biển số LB thay đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 2466/HQHP-TXNK ngày 15/3/2021 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng báo cáo về việc xin làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô biển LB quá hạn. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng xe ô tô biển số LB, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 7929/TCHQ-TXNK ngày 17/12/2020 hướng dẫn. Đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng nghiên cứu hướng dẫn tại công văn số 7929/TCHQ-TXNK nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan TP. Hải Phòng được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần
Bằng Toàn