Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/CT-TTHT
V/v Thuế GTGT đối với hệ bia bắn phục vụ bắn thử nghiệm

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Viện công nghệ - Tổng cục Công nghiệp quốc phòng
(Địa chỉ: Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
MST: 0100764471)

Trả lời công văn số 1279VCN-BTC ngày 22/11/2019 của Viện công nghệ - Tng cục công nghiệp quốc phòng hỏi về thuế GTGT đối với hệ bia bắn phục vụ bắn thử nghiệm và hồ sơ bổ sung tài liệu, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế Giá trị gia tăng về đối tượng chịu thuế:

“Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này.”

- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị đnh số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

+ Tại Điều 4 quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quc phòng, an ninh.

a) Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh do Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an ban hành.

Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT phải là các sản phẩm hoàn chỉnh, đồng bộ hoặc các bộ phận, linh kiện, bao bì chuyên dùng để lắp ráp, bảo quản sản phẩm hoàn chỉnh. Trường hợp vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh phải sửa chữa thì dịch vụ sửa chữa vũ khí, khí tài do các doanh nghiệp của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.”

+ Tại Điều 11 quy định về thuế suất thuế GTGT 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy đnh tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Các mức thuế suất thuế GTGT nêu tại Điều 10, Điều 11 được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại.”

Căn c các quy định trên, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Trường hợp Viện công nghệ ký hợp đồng với Viện Hàn lâm khoa học thực hiện gói thầu “hệ bia phục vụ bắn thử nghiệm” thuộc dự án “Nghiên cứu thăm dò chế tạo đạn chống tăng cỡ 100 mm xuyên thoát, vỏ kiểu 3YƂM-8 bắn trên xe tăng T54B (T55)”, nếu “hệ bia phục vụ bắn thử nghiệm” thuộc Danh mục vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh theo quy định tại khoản 18 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hp không đáp ứng quy định nêu trên thì áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trường hp việc thực hiện gói thầu bia bắn thử nghiệm là một phần của đề tài nghiên cứu khoa học để phục vụ an ninh quốc phòng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, việc quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ được thực hiện theo các quy định của Luật Ngân sách nhà nước thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật thuế GTGT.

Đồ nghị Viện công nghệ căn cứ vào các hưng dẫn nêu trên và tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện đúng quy định, trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mc, đ nghị Viện công nghệ - Tng cục công nghiệp quc phòng liên hệ với Phòng Thanh tra - Kiểm tra số 3 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả li để Viện công nghệ - Tổng cục công nghiệp quốc phòng được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TKT3;
- Phòng DTPC;
- Lưu: VT, TTHT(2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Trường