Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3160/UBND-KT
V/v tiếp tc giải quyết kp thi các khó khăn, vướng mắc ca doanh nghiệp do nh hưởng bởi dịch Covid-19

Bình Thuận, ngày 20 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3530/SKHĐT- HTDN ngày 03 tháng 8 năm 2020 về việc báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cho Hiệp hội doanh nghiệp đến tháng 8 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục chủ động, phối hợp tốt với các sở ngành và địa phương trả lời, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong thời gian tới và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Lương Văn Hải;
- Lưu: VT, KT. Thường.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Văn Hải